Informatie

Investering en operationele kosten
Het "Laadplein kostenmodel" geeft een indicatie van de hoogte van de investering en de operationele kosten die nodig zijn voor uw laadplein voor de komende tien jaar. Voor het maken van de berekeningen is een aantal inputparameters van belang. Het betreft het (beoogde) aantal elektrische voertuigen (BEV’s) waarvoor het laadplein bedoeld is en hun inzet (zie: "Vloot samenstellen").

Inzetgegevens
Op basis van de jaarinzet, het maximale aantal rijkilometers per dag, het energieverbruik en het aantal beschikbare uren waarop het voertuig terug is op depot (en er dus opgeladen kan worden), wordt vervolgens een laadpunt met passend vermogen voor het opladen laadpunt vastgesteld. De onderbouwde aanname is dat langzaam laden met een reguliere laadpunt per geladen kWh het goedkoopste alternatief is. Hierbij wordt de beschikbare laadtijd op het depot maximaal benut.

Energievraag en vermogenspiek
In het "Overzicht e-voertuigen, energievraag en vermogenspiek" staat het beoogde elektrische wagenpark, de totale jaarlijkse energievraag (in kWh) en de maximale extra belasting (= de vermogenspiek) van de bedrijfsaansluiting op het publieke elektriciteitsnet. U wordt sterk aangeraden met deze (verwachte) vermogenspiek naar uw netbeheerder te gaan om te bepalen of de benodigde (extra) ruimte op uw aansluiting nog beschikbaar is. Zo niet, dan moet een verzwaring van uw aansluiting overwogen worden. Of er moet een alternatief gezocht worden binnen de mitigerende maatregelen zoals bijvoorbeeld een stationaire batterij om de vermogenspiek op te vangen.

Benodigde laadpalen
Het "overzicht aantal laadpalen" geeft per voertuigtype het aantal benodigde laadpalen en hun capaciteit voor dit type voertuig. Voor het samenstellen van dit overzicht wordt het gebruik van een laadpaal geoptimaliseerd door meerdere auto's gebruik te laten maken van een laadpaal. Dat betekend dat voertuigen gedurende de periode dat deze op depot zijn gewisseld moeten worden. Dit kan ook technisch opgelost worden door alle voertuigen aan te sluiten op een laadpaal en het beschikbare vermogen te verdelen over de aangesloten voertuigen. Voor deze toepassing van slim laden is een laadpaal per voertuig nodig.

Kosten: CAPEX en OPEX
De bovenstaande gegevens worden vervolgens gebruik om de kosten van het laadplein te bepalen (zie: "Projectkosten"). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen investeringskosten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX). De kosten van een eventueel noodzakelijke verzwaring van de bedrijfsaansluiting op het publieke net worden afzonderlijk vermeld en zijn vastgesteld op 895.000 euro. Het betreft dan een gebruikelijke verzwaring van de aansluiting naar 3.000 kVA en een te overbruggen afstand naar het dichtstbijzijnde middenspanningsnet van 2.000 meter. Het eventueel noodzakelijke tussenschakelen van een transformator kost nog eens 300.000 euro extra. Vervolgens worden de totale projectkosten uitgedrukt in kosten per jaar en kosten per kWh. Hierbij wordt ook weer een onderscheid gemaakt tussen de projectkosten exclusief en inclusief een verzwaring van de aansluiting op het publieke net.

Disclaimer
Deze tool biedt u de mogelijkheid om diverse berekeningen uit te voeren. De basis voor deze berekeningen liggen in de door u ingevoerde gegevens en de gehanteerde uitgangspunten. Aanschafprijzen zijn gebaseerd op openbare bronnen en exclusief kortingen en BTW. De uitkomsten van de berekeningen zijn indicatief: daaraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hoewel met grote zorg tot stand gekomen, aanvaardt Panteia geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen of voor de uitkomsten daarvan en de eventuele gevolgen voor uw bedrijfskosten. Dat geldt ook voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de tool.